Category 답변
 Name 관리자
 Subject RE : 쉬폰주름롱스커트 반품바랍니다.
 Date 2019-05-20
 Access 255
◈ 장유정(wkdgkals)님이 작성하신 내용 (2019.05.11 09:42:51)
--------------------------------------------------------------------------------------------
제가 어제인 5월10일날 받아서 오늘인 5월11일날 열어봤는데 사진상으론 주름이 2줄인데 제가 받은건 주름선이 1줄이네요 반품 후 환불 바랍니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------

죄송합니다.. 빠른 진행하겠습니다~
 Comment
Name:     Password:       

 
 
 
 
사업자정보확인 효성에스크로